Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
с
0.00
Критерий Максимален праг
85.00
1.
1
15.00
2.
2
20.00
3.
3
50.00
0.00
Праг за преминаване:
85.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.