Критерии за оценка

I. Група Праг за преминаване
Административно съответствие
20.00
Критерий Максимален праг
40.00
1.
Критерий 1
20.00
2.
Критерий 2
20.00
II. Група Праг за преминаване
Допустимост
20.00
Критерий Максимален праг
20.00
1.
Критерий 3
20.00
III. Група Праг за преминаване
Финансова оценка
40.00
Критерий Максимален праг
40.00
1.
Критерий 4
30.00
2.
Критерий 5
10.00
60.00
Праг за преминаване:
100.00
Максимален праг:
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.