Без група

 • Оперативни програми
  • Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане (2)
   • BG05FMOP001-1.002 - jjjj
   • BG05FMOP001-3.002 - "Осигуряване на топъл обяд - 2016"-test-Maya
  • Оперативна програма ДаСи (1)
   • ПО-1.001 - ДаСи Е-декларации
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.