ФМ на ЕИП и НФМ

 • Оперативни програми
  • Правосъдие (1)
   • BG-JUSTICE -5.001 - Тест за бюджет
  • Програма за Оптимизация и Тестове (2)
   • BG1846-2.001 - Първа процедура
   • BG1846-2.002 - Трета процедура
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.