Общо ЕСИФ

 • Оперативни програми
  • Развитие на човешките ресурси (2)
   • BG05M9OP001-1.024 - „МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово – обучения за заети лица“
   • BG05M9OP001-4.001 - тест тест
  • Добро управление (2)
   • BG05SFOP001-5.001 - Осигуряване на нуждите на УО на ОПДУ
   • BG05SFOP001-6.001 - Подкрепа по линия на сближаването за справяне с миграционните предизвикателства, породени от военната агресия от страна на Руската федерация в Украйна, за бежанците, пристигнали в Република България, чрез мярка, прилагана от Министерството на туризма
  • Програма за развитие на селските райони (5)
   • BG06RDNP001-4.007 - Мярка 4.1.
   • BG06RDNP001-7.003 - "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" - МИГ Панагюрище, Стрелча, Лесичово
   • BG06RDNP001-15.002 - Марица 456
   • BG06RDNP001-19.001 - МИГ Харманли-4.1 Инвестиции в земеделски стопанства
   • BG06RDNP001-19.217 - МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ - ДОЛНИ ДЪБНИК, МЯРКА 4.1 "ИНВЕСТИЦИИ В МАЛКИ СТОПАНСТВА"
  • Транспорт и транспортна инфраструктура (2)
   • BG16M1OP001-1.003 - 456 Железопътна инфраструктура
   • BG16M1OP001-4.002 - Наименование чрез копиране 2
  • Околна среда (4)
   • BG16M1OP002-3.001 - заявление ОПОС - ПО3-Развитие на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за управление на НПРД
   • BG16M1OP002-3.012 - Заявление 2- ПО3-Развитие на управленски подход за мрежата НАТУРА 2000 и за управление на НПРД
   • BG16M1OP002-6.001 - Бюджетна линия 2014-2020
   • BG16M1OP002-6.002 - БББББББББББББББББББББББББ
  • Региони в растеж (1)
   • BG16RFOP001-8.004 - „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28- ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО, СЪГЛАСНО НКПР”
  • Иновации и конкурентоспособност (13)
   • BG16RFOP002-1.001 - Мярка 1.1.2. „Подкрепа на предприемачеството“, чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ "Девня - Аксаково"
   • BG16RFOP002-1.002 - Иновации
   • BG16RFOP002-1.014 - Автоматизация
   • BG16RFOP002-1.019 - Тест НСИ
   • BG16RFOP002-1.023 - Иновации - Заявление за подпомагане
   • BG16RFOP002-1.028 - Тест Костенец автоматизиран отчет
   • BG16RFOP002-1.032 - Иновации разместване
   • BG16RFOP002-2.022 - ВОМР: „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ - Троян, Априлци, Угърчин»
   • BG16RFOP002-2.054 - Развитие и иновации в малки и средни предприятия 456
   • BG16RFOP002-2.060 - Заявление за подпомагане 456
   • BG16RFOP002-2.070 - Тестова процедура - нови функционалности
   • BG16RFOP002-5.002 - ТП-2
   • BG16RFOP002-5.007 - тест
  • Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (2)
   • BG14MFOP001-1.004 - Съкратен формуляр 456
   • BG14MFOP001-2.002 - Продуктивни инвестиции в аквакултурата
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.