Национален план за възстановяване и устойчивост

 • Оперативни програми
  • Национален план за възстановяване и устойчивост (5)
   • BG-RRP-1.006 - Инвестиция Образование
   • BG-RRP-1.007 - Процедура СНД Работна група
   • BG-RRP-3.003 - Тест Контролен лист
   • BG-RRP-4.002 - тест
   • BG-RRP-5.002 - C5.I1 Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.