Проект на процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други проектни документи. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за коментиране/предложение към проекта не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG1846-2.001 - Първа процедура

Да се пробва

Индикативна дата на обявяване на процедурата 20.09.2019 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 25.06.2021 г.

Интернет адрес: https://www.abv.bg

Проекти на документи за кандидатстване и изпълнение

  • 333 Дата на публикуване: 25.06.2021 г. 09:53 ч.

 

Крайна дата за подаване на предложения и възражения 31.03.2023 г. 23:59 ч.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.