Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-2.004 - Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор „Малки проекти”-част II- копие

„Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ - Сектор „Малки проекти”

Краен срок: 25.10.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.